Guziki

Organizacja

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Szczegółowe zadania organów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach znajdują się statucie szkoły


ORGANIZACJA SZKOŁY

 • § 1

  1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy 0 – 6.
  2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
  3. Liczebność oddziałów i podział na grupy określają odrębne przepisy.
  4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w oddziale może być niższa lub wyższa.
 • § 2

  1. Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut.
  2. Zajęcia edukacyjne w klasach 0 prowadzi nauczyciel według ustalonego planu.
  3. Zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 prowadzi nauczyciel według ustalonego planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów
 • § 2 a

  1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
  2. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.
 • § 3

  1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń:
   1. do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
   2. biblioteki;
   3. świetlicy;
   4. gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
   5. z zespołem urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
   6. do zajęć specjalistycznych;
   7. administracyjno – gospodarczych.
 • § 4

  1. W szkole funkcjonuje biblioteka z wydzieloną czytelnią, które posiadają regulamin. Godzina pracy bibliotekarza trwa 60 minut.
  2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
 • § 5

  1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami:
   1. współpraca z uczniami odbywa się za pośrednictwem łączników klasowych wybieranych w każdym roku szkolnym;
   2. we współpracy z nauczycielami gromadzony jest księgozbiór w celu wspomagania procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły;
   3. rodzice (opiekunowie prawni) uczniów mają prawo korzystać ze zbiorów biblioteki na zasadach ustalonych w „Regulaminie biblioteki";
   4. współpraca z innymi bibliotekami obejmuje organizowanie lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę materiałów.
 • § 6

  • 1. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły.
  • 2. Działalność biblioteki jest dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawców.
 • § 7

  1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców
  2. (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła prowadzi świetlicę.
  3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie
  4. nie powinna przekraczać 25.
  5. Szczególne zasady działalności zawarte są w „Regulaminie świetlicy”.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-10-2016 - Edycja treści.

22-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 554